Ontwerp Zonder Titel (52)
Ontwerp Zonder Titel (52)

Verlaagd btw-tarief voor PV, warmtepomp en zonneboiler

Vanaf 1 april 6% btw op investeringen hernieuwbare energie.

De Federale Regering besliste op 18 maart 2022 om het btw-tarief te verlagen voor de levering metplaatsing van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen. Het koninklijk besluit (KB) waarin dit wordt verduidelijkt, werd gepubliceerd.

We vatten in deze nieuwsflits samen welke randvoorwaarden door de Federale Regering werden opgetekend.

Type toestellen:

De toestellen waarvan levering met plaatsing onder dit verlaagd btw-tarief vallen, werdengedefinieerd als:

Fotovoltaïsche zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen. De panelen worden gedefinieerd als “bestaande fotovoltaïsche cellen waarin een uitwisseling van elektronen tot stand komt, waardoor een elektrische stroom wordt opgewekt. Deze panelen zijn verbonden met een omvormer die de door de zon opgewekte elektriciteit omzet in de gangbare spanning van de elektrische binneninstallatie. Deze panelen en omvormers zijn uitsluitend bestemd voor het opwekken van elektriciteit.”

Thermische zonnepanelen en zonneboilers in, op of in de onmiddellijke nabijheid van de woning. Dit wordt gedefinieerd als toestellen die enerzijds bestaan uit panelen die zonlicht omzetten in warmte (of in het Nederlands technisch meestal aangeduid als “thermische zonnecollectoren”) en anderzijds uit een watervoorraadvat (de zonneboiler). Deze technologie bestaat uit een regelsysteem die een warmte-uitwisseling op gang brengt van de panelen naar het watervoorraadvat, via een warmtegeleidende vloeistof die door een(circulatie)pomp wordt aangedreven. De bedoelde panelen zijn uitsluitend bestemd voor het opwekken van warm water.

Warmtepompen in, op of in de onmiddellijke nabijheid van woning. Warmtepompen worden gedefinieerd als apparaten die warmte onttrekken aan natuurlijke bronnen, zoals de aarde, de omgevingslucht of het grondwater, en deze warmte, na eventuele temperatuursverhoging, overbrengen in de woning.

Het verlaagd btw-tarief is niet uitsluitend van toepassing op de toestellen, maar ook op enkele bijkomende werkzaamheden. Daarbij komen zowel de voorbereiding van de werf (eventuele specifieke grondwerken zoals grondboringen, elektriciteits- en loodgieters werkzaamheden, afwerking, etc.) en alle onderdelen van de technische installatie (bevestigingsmateriaal, kabels, leidingen, warmtewisselaars, omvormers, regeling, circulatiepompen, etc.) in aanmerking. Wat hier niet onder valt is het a-specifieke gedeelte van het verwarmings- of elektriciteitssysteem dat nodig is om de opgewekte elektriciteit of warmte in de woning te verspreiden. Het afgiftesysteem valt dus niet onder het verlaagd tarief, net zomin als de thuisbatterij. Het verlaagd btw-tarief geldt enkel voor werk in onroerende staat dat bestaat uit levering en plaatsing, waarbij de factuur wordt uitgereikt aan een privé-persoon (B2C). De aankoop of verkoop van zelfbouwpakketten valt dus niet onder de btw-verlaging.

Type woningen:

Bovenstaande toestellen moeten worden geplaatst in een woning die hoofdzakelijk of uitsluitend als privé woning wordt gebruikt. De woning waarin deze toestellen worden geplaatst, moet minder dan 10 jaar voorafgaand aan de eerste factuur in gebruik genomen worden. Nieuwbouw en afbraak-heropbouw vallen dus ook onderdeze regeling. De installaties moeten instaan voor de energie- of warmtevoorziening van de woning in strikte zin en dus niet enkel voor verwarming van elementen van de woning (bv zwembaden). Wie een woning ouder dan 10 jaar laat renoveren geniet al van een verlaagd btw-tarief van 6%. Het KB verduidelijkt dat er geen strenge normering wordt opgelegd aan de installaties in kwestie enkel wanneer de technische installatie gedeeltelijk terugvalt op fossiele brandstof bv. zonneboiler die maar gedeeltelijk functioneert op basis van zonnewarmte (bv CV + zonneboiler) zullen de referentienormen inzake uitstoot voor installaties op vaste brandstof moeten worden in achtgenomen.

Facturatie:

Het KB verduidelijkt dat het verlaagd btw-tarief van toepassing is op de facturen aan de eindverbruiker (B2C). Zoals voor de andere toepassingsgevallen van het verlaagd btw-tarief moet dit uitdrukkelijk vermeld worden op de factuur in plaats van de verklaring die vroeger door de bouwheer werd ingevuld en overhandigd werd aan de aannemer om het verlaagd tarief terechtvaardigen.

Inwerkingtredering:

De btw-verlaging treedt in werking op 1 april 2022 en loopt tot en met 31 december 2023. Daarbij is de datum van de factuur bepalend voor de bepaling van tarief. Facturen opgemaakt vanaf 1 april2022 komen dus in aanmerking voor dit tarief.

 

Bron: ODE en Techlink behouden alle auteursrechten met betrekking tot deze nieuwsflits.