V E R K O O P S O V E R E E N K O M S T

TUSSEN DE VERKOPER :

SunTronics Solar bvba, ’t Lindeke 17,
8880 Sint-Eloois-Winkel
BTW & Registratienummer : BE 0568 568 369
Bank : BE877-390109315-94

EN DE KOPER :

WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN :

Uitvoeringsvoorwaarden :

 1. De klant draagt hierbij op aan SunTronics bvba, de levering, installatie en indienststelling van de materialen conform offertenummer .
 2. De goederen beschreven in offerte zullen door SunTronics bvba geleverd, geplaatst en in dienst gesteld worden voor de opgeven prijs in de offerte. Bij wijzigingen in min of in meer worden de éénheidsprijzen volgens bovenvermelde bestelbon verhoogd of verlaagd. Wijzigingen in meer of in min worden direct meegerekend in de vorderingstaten en op de facturen. De verhouding vermogen/totaalprijs zal ongewijzigd blijven.
 3. SunTronics verbindt er zich toe, indien er een negatief antwoord komt op de bouwaanvraag het ondertekende contract te verbreken.
 4. Er moet voldoende ruimte voorzien worden voor levering en plaatsing. Waarbij de werkruimte vrij moet zijn van obstakels bij aanvang van de werken. Extra Dakpannen of -leien moeten worden voorzien bij aanvang van de werken.
 5. De klant dient alle klachten kenbaar te maken binnen de 10 kalenderdagen na uitvoering van de werken. De klacht dient schriftelijk ter kennis te worden gebracht aan SunTronics bvba. Na deze datum worden de werken definitief beschouwd als zijnde aanvaard.
 6. Noodzakelijke meerwerken, die door ons dienen uitgevoerd te worden en die niet voorzien waren in de offerte, zijn in de meerprijs verrekenbaar (bv rot houtwerk, nodig metselwerk) in regie + materiaalprijs, na schriftelijke goedkeuring van de klant.
 7. Bij platte dakopstellingen is het noodzakelijk dat de klant navraagt aan zijn architect of de voorgestelde constructie daadwerkelijk kan gedragen worden door zijn plat dak. Hierbij vragen we althans een schriftelijke toestemming van de architect. Bij het ontbreken van deze wordt verondersteld dat de klant zich verantwoordelijk acht voor de draagkracht van zijn plat dak na de werkzaamheden.
 8. Bij eenzijdige verbreking van het verkoopscontract door de koper wordt door SunTronics bvba een conventionele schadevergoeding van 5% op totaal bedrag met een minimum van 1250 € aangerekend.
 9. Het onderhevig contract is niet onderworpen aan de opschortende voorwaarde voor het verkrijgen van een lening bij een financiële instelling.

Slotbepalingen :

 1. Dit contract neemt een einde bij de betaling van de laatste factuur aan SunTronics bvba uitgezonderd de garantievoorwaarden.
 2. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Kortrijk zijn bevoegd.
 3. In de offerte vermelde simulaties zijn louter informatief en kunnen niet aanzien worden als contractuele verplichtingen.

Garantievoorwaarden :

 1. Panelen en omvormers gelden de garanties die op de factuur aangeboden zijn.
 2. Deze aangeboden garanties zijn fabrieksgaranties waarbij na betaling van de eindfactuur de nodige certificaten zullen afgeleverd worden door SunTronics Solar bvba.
 3. Uitvoering van de werkzaamheden hebben een garantie van 10 jaar.

Duurzame zonnepanelen
met kennis geplaatst

 • 10 jaar ervaring
 • Eigen installateurs
 • Bewust regionaal
 • Onderhoud van eigen en niet-eigen installaties
onzichtbare zonnepanelen

Zoekt u iemand voor uw CV & Sanitair?

Installaties, depannege en cv services

Elke gas- en stookolie-installatie moet wettelijk worden onderhouden.
SunTronics bezit alle erkenningen om in Vlaanderen uw installatie te reinigen
en het correcte attest af te leveren voor uw brandverzekering.
Zo zorgen wij voor uw veiligheid en een beter rendement van het toestel.
Badkamer geplaatst door SunTronics